Издателство

 

1. Общи условия

С посещението на този сайт, всички потребители се съгласяват с условията на ползване, както са описани по-долу.

Всеки потребител (регистриран или нерегистриран), има неограничен достъп до основните страници на сайта, където са разположени текстовете и книгите, и кратко описание (ревю) към тях.

Към сайта има старница, която функционира като електронна книжарница.

Всеки потребител (регистриран или нерегистриран), има достъп за сваляне и ползване на на текстове и книги, които са за свободно ползване.

Достъп за сваляне на книги от електронната книжарница имат само потребители, които са закупили определеното дигитално съдържание. Права за закупуване имат регистрирани и нерегистрирани потребители.

Свободните текстове и книги са публикувани в три формата – PDF, EPUB и анимирана книга.

PDF форматът е достъпен за ползване непосредствено от страниците на сайта, както и за сваляне.

EPUB форматът е достъпен само за сваляне и четене като електронна книга. За да можете да четете EPUB формата, трябва да имате инсталиран софтуер на четец за електронни книги на Вашето дигитално устройство.

Анимираната книга е достъпна за четене само от страниците на сайта.

Потребители, притежаващи текстове или книги от този сайт, нямат право да ги използват за комерсиална употреба.

При установени нарушения на общите условия на сайта, на определени потребители, може да бъде ограничен достъпа до правата, произтичащи от тези условия.

Сайтът не притежава авторски права за публикуваните текстове и книги. Тези права са изключително притежание на авторите. С оглед на това, във всички спорове, възникнали вследствие на употребата на текстове и книги, придобити от страниците на сайта, същият не може да бъде страна.

 

2. Как да издавате вашите книги

Предложете вашата книга във формат Word.doc и я изпратете на адрес : admin@e-sustnost.com, заедно със съпътстваща информация, обработена в същия формат, отнасяща се до представянето ви като личност и автор, снимка JPEG формат. Ако книгата ви вече разполага с подготвена корица, изпратете и нея. Всички документи ги приложете като прикачени файлове.

Дали книгата ви е одобрена или не, ще бъдете уведомени за това в срок до 24 часа по е-мейл.  Подготовката на книгата отнема от 3 до 5 дни, в зависимост от размера и сложността на изпълнение. Нашата функция ще се свежда само до коректорска и илюстраторска намеса. Текстът се запазва във формата, която сте избрали, а написаното от вас няма да бъде променяно. Връщаме ви книгата на е-мейл, който сте посочили, за да получим обратно вашето одобрение. Ако имате препоръки, ги изпращате пак по е-мейл или се свързваме по телефона, за да ги обсъдим. Когато всички детайли са уточнени и съгласувани, книгата се публикува на страниците на сайта в три формата: PDF, EPUB и анимирана книга (за книги със свободен достъп) и в EPUB формат (за книги с договор за разпространение и продажба). Ако вие сами си подготвите книгата по указания начин, след получаването ѝ ще бъде публикувана в рамките на 24 часа. Всеки автор сам определя дали книгата се публикува за свободен достъп или с договор за разпространение и продажба.

От всичко до тук става ясно, че сайтът не откупува авторските права върху текстовете, а само съдейства за тяхното издаване. Авторски права върху текстовете имате само вие и никой друг. От това следва, че във всички възникнали спорове, свързани с ваш текст или книга, сте страна единствено вие.

Издават се само книги с несъмнена художествена стойност.

 

 Договор за разпространение и продажба на дигитално съдържание

1. С посещението на тази страница и предприемане на действия по подготовка и издаване на електронна книга авторът се съгласява с условията на този договор и се счита за подписан от него.

1.1. С настоящия договор авторът възлага на Е-същност да извършва възмездно, на свой риск и отговорност разпространението и продажбата на дигитални съдържания, предоставени от автора.

1.2.  Авторът предоставя на Е-същност неизключителното право да разпространява и продава дигитално съдържание, предмет на този договор.

1.3.  Е-същност има право да разпространява и продава дигиталното съдържание на територията на Република България и в чужбина.

2. Авторът предоставя на Е-същност файлове, съдържащи заглавие на произведението, автор, основен текст, ISBN, снимка на автора, формат JPG, размер: не по малък от 200х200 px, анотация за книгата, кратки автобиографични бележки и цена на книгата с включено ДДС. Дигиталното съдържание се подготвя и форматира съгласно нормите на Е-същност и се разпространява под формата на файлове:

2.1. EPUB файл, корица във формат JPG.

3. Цените на дигиталните съдържания, предоставени за разпространение и продажба, се определят от автора.

3.1.  Авторът има право на възнаграждение в размер на 85% със ДДС от цената на всяка продажба, минус 0,70 лв. на съответното дигитално съдържание.

 3.2. Е-същност има право на възнаграждение в размер на 15 % със ДДС от цената на всяка продажба на съответното дигитално съдържание.

4. Информация за извършените продажби на всички дигитални съдържания, предоставени по този договор от автора, се получава съгласно указанията в Условия за ползване.

5. С настоящия договор авторът се съгласява, гарантира и доказва собственост върху авторските права на дигиталните съдържания, предмет на този договор, с което гарантира, че спазва съществуващото законодателство относно авторското право и сродните на него права на Република България.

6. Авторът поема отговорност за искове или претенции, свързани със съдържанието на предоставените на Е-същност дигитални съдържания.

6.1. В случай на претенция от трета страна относно авторството на съдържание, авторът незабавно информира Е-същност за да свали съдържанието от сайта.

7. Договорът влиза в сила в този момент и е безсрочен.

8. Договорът се прекратява:

8.1. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено.

8.2. Едностранно от всяка от страните с едномесечно писмено предизвестие.

8.3. В предвидените от закона случаи.

9. При прекратяването на настоящия договор Е-същност е длъжен да преустанови разпространението и продажбата на дигиталните съдържания, предмет на този договор не по-късно от датата на прекратяването, както и да изплати всички дължими суми на автора в 30 дневен срок от датата на прекратяване.

10. За всичко, неуредено с този договор се прилагат действащите за Република България нормативни актове.

11. Съгласието с клаузите на този договор се счита за електронен подпис.

Приложения

1. Декларация за дигитални права за разпространение и продажба

Декларация

С подписването на настоящето,

Декларирам:

Притежавам авторските права върху дигиталните съдържания, предмет на този договор, по смисъла на Закона за авторското право и сродните на него права на Република България, в качеството си на автор /преводач/.

Е-същност притежава правата за разпространение и продажба на дигиталните съдържания, предмет на този договор.

Настоящата Декларация е неразделна част от Договора за разпостранение и продажба на дигитални съдържания и служи като Приложение №1

 

3. DRM защита и устойчиви услуги

По своята същност DRM (Digital Rights Management) защитата е ограничаване на правата за четене с предтекст, че е защита на авторските права. Отнемане правото на собственика на един продукт да може да го отдава за ползване на трети лица е, всъщност, отнемане на правото на собственост. Нима ако притежаваме една книга на книжен носител някой ограничава правото ни да я отдаваме за ползване на близки и приятели. И нима с това отдаване нарушаваме авторското право? Та ние сме собственици на тази книга и би трябвало да можем да правим с нея каквото сметнем за добре, изключвайки разпространението ѝ с комерсиални мотиви. А DRM защитата, ограничавайки именно това наше право, затруднява достъпа и отказва все повече потребители от четенето на дигитална литература. Затова и недоволството от него нараства. Някои големи издатели започнаха да свалят DRM защитите на своите книги, осъзнавайки, че това е излишен монопол и оскъпяване на продуктите. И производителите на тази защита, колкото по бързо преразгледат същността на своя продукт, толкова по-логичен и използваем ще стане той.

До тогава обаче, DRM защитата ще бъде една презумпция, за която трябва да плащат потребителите и то, не на авторите на книги, а на производителите на защити. Това е, меко казано, абсурдно и нагло. И от всичко това страдат и потребители, и автори, плащайки на някого за нещо, което е един паразитен продукт, нямащ нищо общо с процеса на създаването на самата книга.

Свалянето на DRM кода, за тези, които са решили да до свалят, отнема не повече от 2 минути и в крайна сметка се оказва една излишна и дразнеща затормозеност.

Поради тези причини издаването на текстове и книги от Е-същност избягва използването на DRM защита. Смятаме, че щом една книга на книжен носител не е защитена с DRM, няма защо и дигиталната такава да бъде защитена. И така запазваме удоволствието от самото четене.

Без съмнение, бъдещето на книгата е в нейния дигитален вариант. Но, за да се превърне дигиталната книга в реален субект, трябва да е, на първо място, устойчив продукт. Което ще рече, че придобита като собственост, би трябвало да бъде използвана, докато физически е такава. Устойчивостта на един продукт или услуга зависят от нивото на достъп и формата на притежание и всяка намеса, която ограничава тези две конструкции, ограничава самата устойчивост. A DRM защитата се явява точно такава намеса.

Достъпът ни до дигитални книги трябва да е непринуден, лесен и евтин – това е генералният смисъл на съществуването на електронния вариант на книгата. И, ако не е изпълнен по този начин, ще изчезне, като нецелесъобразен и неспособен да замести книжния носител в нашата библиотека.

 

4. Авторско право

Според Закона за авторско право и сродните на него права, отстъпването  на изключително или  неизключително право на ползване става чрез договор, договорени условия и заплащане. Това означава, че авторът отстъпвайки или, грубо казано, продавайки своето авторско право, го губи и вече не може да се разпорежда със своето произведение.

Съществуват различни варианти за договаряне при отстъпване на изключително или неизключително право. Това, което нас ни интересува в случая е, така нареченият, издателски договор. По своята същност това не е договор за използване (притежание) на произведението, а договор за неговото разпространение и възпроизвеждане, като с това не се отнема авторското право на автора, а само се договарят условията за използване. Масовата практика е на автора да се изплаща възнаграждение от 15% на всеки продаден екземпляр. Ако това не го задоволява, авторът има право сам да финансира издаването на произведението си и тогава получава 100% от реализираните продажби, но разпространението е за негова сметка.

Иначе казано, според познатата схема на издателските договори, авторът не губи своето авторско право върху произведението, но и не получава нищо съществено по силата на сключения договор или, в най добрият случай, е оставен сам да се оправя както намери за добре.

Всички тези постановки и уредби изглеждат малко хаотично  систематизирани и манипулативно разположени спрямо носителят на авторско право. Той хем има право да се разпорежда с произведението си, хем това право изглежда доста фиктивно. Правото е уредено дотолкова, доколкото да се установи собственост върху произведението, но не и когато се отнася за възнаграждение от реализацията на същата тази собственост. Да, според Закона за авторско право и сродните на него права, авторът има право на възнаграждение от използването и разпространението на неговото произведение, но когато се намеси търговският елемент, това негово право се свежда до 15%. А колкото до правото на собственост, то няма нужда да бъде регламентирано от каквито и да е договори, защото, както е споменато в същият този Закон, се поражда в момента на създаването на едно произведение.

Отчитайки цялата тази обърканост на постановките и търговска примка в битието на един автор и неговите произведения, Е-същност се опитва да намери един нов подход към автор, произведение и читател. Без тежки и неразбираеми договори и търговски извивания на ръце – неща, които са неприсъщи за литературните процеси. Генезисът на изкуството е друг и трябва да бъде оставен на собствената логика да конструира битието му. В противен случай се получават уродливи създания, нямащи нищо общо с литературата, а само представящи се за такива.

 

5. Още нещо

Е-същност не е търговец на литературни произведения. Издаването чрез Е-същност не изисква никакво заплащане на някакви разходи по издаването, защото няма такива. За електронни книги, които се издават чрез договор за разпространение и продажба, приходите от всяка продажба се разпределят между автор (85%) и издател (15%) и тези 15% не са нито комисионна от традиционния тип, нито печалба за издателството, а само една незначителна част от средствата, които са нужни, за функционирането на сайта. Тоест една форма автори и читатели сами да спомагат за съществуването на нещо, което всъщност е тяхно – техният сайт, където автори и читателите се срещат, без никакви посредници.

 

Успех на вашите текстове и книги!